O Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego”, en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do Sitio web: http://www.xuventudepoloemprego.es , se inclúen nos arquivos automatizados específicos de usuarios dos servizos do Concello de Vimianzo.

Aa recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidadeo mantemento da relación comercial eo desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades.

Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta.

O Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego” adopta las medidas necesarias para garantir a seguridade, integridadee confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais eá libre circulación dos mesmos.

O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través do correo electrónico a: desenvolvemento.local@vimianzo.gal ou na dirección: Praza do Concello, 6 – Vimianzo (A Coruña) – CP 15129

Ol usuario manifesta que tódolos datos facilitados por el son certos e correctos, ecomprometese a mantelos actualizados, comunicando los cambios a Praza do Concello, 6 – Vimianzo (A Coruña) – CP 15129 ou a través do correo electrónico desenvolvemento.local@vimianzo.gal

Finalidade do tratamento dos datos persoais:

¿Con que finalidade trataremos os teus datos persoais?
No Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego”, trataremos os teus datos persoais recollidos a través do Sitio Web: http://xuventudepoloemprego.es, coas seguintes finalidades:

1. En caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través de http://xuventudepoloemprego.es, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.

2. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos en http://xuventudepoloemprego.es
3. Remitir boletíns (newsletters), así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade de http://xuventudepoloemprego.es e do sector.

Lembrámosche que podes opoñerte ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico á dirección indicada anteriormente.

Os campos de ditos rexistros son de obrigado cumprimento, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se aportan eses datos.

¿Por canto tempo se conservan os datos persoais recadados?

Os datos persoais proporcionados conservaransedurante o tempo que se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puideran derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.

Lexitimación:

O tratamento dos teus datos realizase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de http://xuventudepoloemprego.es, cuxos términos e condicións se poñerán á túa disposición en todo caso, de forma previa a unha eventual contratación.

2. O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidade, que trala lectura da mesma, en caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, coma o marcado de una caixa de verificación disposta ao efecto.

En caso de que non nos facilites os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a túa solicitude, resultando imposible proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.

Destinatarios:

Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo ao Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego”, salvo obriga legal.

Datos recopilados por usuarios dos servizos

Nos casos en que o usuario inclúaarquivos con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamento compartido, o Programa de Emprego “Xuventude Polo Emprego” non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RXPD.

Dereitos de propiedade intelectual

O Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego” é titular de tódolos dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, “know how” e cuantos outros dereitos gardan relación cos contidos do sitio web http://xuventudepoloemprego.es e os servizos ofertados no mesmo, así como da información relacionada.

Non se permite a reprodución, publicación e/ou uso non estritamente privado dos contidos, totais ou parciais, del sitio web http://xuventudepoloempego.es sen o consentimento previo e por escrito.

Propiedade intelectual do software

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos á súa disposición por http://xuventudepoloempego.es, aínda sendo gratuítose/ou de disposición pública.

O Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego” dispón dos dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios do software.

O usuario non adquire dereito algún ou licenza polo servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin tampouco sobre a información técnica de seguimento do servizo, excepción feita dos dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados eunicamente durante a duración dos mesmos.

Para toda actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito por parte do Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego”, quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura earquivos dos servidores, asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se puidera producir nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa de unha actuación neglixente ou maliciosa pola súa parte.

Propiedade intelectual dos contidos aloxados

Prohíbeseo uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados polo Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego” e, en particular de:

A utilización que resulte contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.
A publicación ou a transmisión de calquera contido que, a xuicio do Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego”, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.
Os cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que vulnere dereitos da propiedade intelectual de terceiros.

A recollida e/ou utilización de datos persoais de outros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais eá libre circulación dos mesmos.

A utilización do servidor de correo do dominio e das direccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.

O usuario ten toda a responsabilidade sobre o contido da súa web, a información transmitida e almacenada, os enlaces de hipertexto, as reivindicacións de terceiros e as accións legais en referencia á propiedade intelectual.

Dereitos de terceiros e protección de menores.

O usuario é responsable respecto ás leis e regulamentos en vigor e as regras que teñen que ver co
funcionamento do servizo online, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento do orde público, así como principios universais do uso de Internet.

O usuario indemnizará ao Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego” polos gastos que xerara a imputación de
http://xuventudepoloempego.es en algunha causa cuxa responsabilidade fose atribuíble ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, incluso no caso de unha decisión xudicial non definitiva.

Protección da información aloxada

O Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego” non se responsabiliza da perda ou borrado accidental dos datos por parte dos usuarios. De igual
maneira, non garante a reposición total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos poderían haber sido suprimidos e/ou modificados durante operíodo de tempo transcorrido dende a última copia de seguridade.

Los servizos ofertados, excepto os servizos específicos de backup, non inclúen a reposición dos contidos conservados nas copias de seguridade realizadas polo Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego”, cando esta perda sexa imputable ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa acorde á complexidadee volume da recuperación, sempre previa aceptación do usuario.

Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI o Programa de Emprego “Xuventude polo Emprego” non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente nonfosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas.

En todo caso, o usuario, tras acreditar a súa identidade, poderá solicitar que no se lle faga chegar máis información comercial a través das canles de Atención aoUsuario.